Kultur

Fylkeskommunens arbeid innenfor kultur skal legge til rette for og bidra til regional utvikling av feltet. Kulturetaten har fokus på å sikre god deltagelse og opplevelse av høy kvalitet innenfor hele bredden av kunst- og kulturfeltet i Troms.

Våre oppgaver er knyttet til:

 

Barn og unge er en prioritert målgruppe i alle tjenesteområder, og vårt arbeid gjøres i samarbeid med kommuner, organisasjoner og institusjoner i Troms.

Samisk og kvensk språk og kultur er en viktig del av kulturfeltet i Troms, og er en naturlig og integrert del i kulturetatens arbeid. Vi arbeider også for økt internasjonalt samarbeid, med spesielt fokus på Barentssamarbeidet og nordområdesatsingen.

Kulturetaten er sekretariat for politisk ledelse, og yter tjenester, gir faglig råd og veiledning og bidrar til kompetansebygging innen alle våre tjenesteområder.

Kulturetaten forvalter ulike lovverk og har en rekke tilskuddsordninger, i tillegg til å gi faste tilskudd til kunst- og kulturorganisasjoner og institusjoner.

Se oversikt over ulike planverk etaten jobber etter.

Prosjekter

×