Sykefraværsarbeid - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i arbeide med å øke jobbnærvær, forebygge sykefravær og ivareta sykemeldte.

Bedriftshelsetjenesten i Troms Fylkeskommune kan hjelpe virksomhetene i arbeidet med å redusere sykefraværet. Vi bistår virksomheten i sykefraværsarbeidet på ulike nivåer:

Overordnet nivå

 • Bistå virksomheten med gjennomgang av sykefraværsstatistikk, skademeldinger og avviksmeldinger for å kunne foreslå forebyggende tiltak.
 • Delta på AMU møter og rådgi i forhold til generelt HMS arbeid
 • Bistå virksomhetene i deres arbeid med å være/skape en helsefremmende arbeidsplass
 • Kurs og opplæring

På individuelt nivå

 • Veiledning og rådgivning til leder, vernombud og ansatt
 • Veiledning i rutiner for sykefraværsoppfølging
 • Bistå tidlig i sykefraværsarbeidet for å drøfte løsninger som kan forhindre eller begrense sykefravær.
 • Deltakelse på oppfølgingsmøter
 • Bistand ved utarbeidelse av oppfølgingsplaner
 • Deltakelse på dialogmøter
 • Bistand i vurdering av overføring til passende arbeid internt i Troms Fylkeskommune.
 • AML § 4.6.
 • Bistand til gjennomføring av arbeids- og funksjonsvurderinger som skal gjøres ved sykefraværsoppfølging.
 • Rådgivning til arbeidsgiver og arbeidstaker ved svangerskap og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen.
 • Tilbud om individuelle samtaler til arbeidstakere som har behov for råd/veiledning om egen arbeidsevne

Samtykkeerklæring fra arbeidstaker

Bedriftshelsetjenestens personell kan gjennom samtykkeerklæring fra den sykemeldte tillates å innhente helseopplysninger fra sykemelder som er relevant for den aktuelle sykemeldingen. Hensikten er å kartlegge muligheter og begrensninger i samarbeid med arbeidstakeren og behandler.

×