Plan og utvikling

Bibliotekutvikling og prosjektarbeid

Fylkesbiblioteket har initiert og leder prosjekter i fylket og i samarbeid med andre aktører.

Pågående prosjekter

  • Folkebibliotek som kunnskapsaktør skal utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Tidligere prosjekter

Plan og planprosess

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 ble enstemmig vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2017.

Formål med Regional bibliotekplan 2017-2028 er:
«… å sørge for et felles styringsverktøy som sikrer tjenester som er relevant for alle, tilstrekkelig kompetanse og hensiktsmessig samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Den regionale bibliotekplanen skal ta stilling til hvordan bibliotekene i Troms skal ivareta sin samfunnsrolle og hvordan fylkeskommunen og kommunene skal utvikle bibliotekene i fellesskap. Planen skal være samordnende og avklare felles retning, strategier og tiltak. Planen skal fungere som et kvalitetssikrings- og evalueringsverktøy og gi forankring til å jobbe målrettet og rasjonelt. Den skal fungere som hjelp til bedre ressursutnyttelse og kunne utløse nye midler til bibliotekene i Troms».

Det overordnede målet for Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 er gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms.

Planprosess
I følge plan- og bygningsloven skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Det har vært lagt til rette for stor grad av involvering gjennom hele planprosessen og vært invitert til bred deltakelse fra kommunene, UIT Norges arktiske universitet og andre relevante parter.

Høringsinnspill
Det kom inn 13 høringsinnspill. Samlet sett er tilbakemeldingene på bibliotekplanen meget positive. Planen beskrives som viktig, grundig og bredt anlagt og det trekkes fram at det er et godt plandokument med gode strategier og mål for utvikling av bibliotektjenesten i Troms. Det er kommet inn gode forslag til tiltak som vil kunne inkluderes i handlingsplanene for de kommende årene.

Statistikk og årsmelding

Bibliotekene i Troms leverer årlig statistikk til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteket tilgjengeliggjør råtallene som er levert fra folkebibliotekene i Troms, slik at disse skal være lette for bibliotekene å ta i bruk. Fylkesbiblioteket har de siste årene fremmet fylkestingssak om status og utfordringer for bibliotekene, basert på statistikkrapporteringa.

Utlån av e-bøker er et 3-årig prosjekt som i utgangspunktet skulle vare ut 2015. Det er nå forlenget fram til ny avtale er på plass. Det publiseres månedlig statistikk for tjenesten. I forbindelse med prosjektet om utlån av norsk skjønnlitteratur som e-bøker, er det levert årlig rapport til Kulturrådet.

×