Redningsplanken

Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.

Uthusbygninger som naust, sjåer, fjøs m.v. vil bli prioritert. Aktuelle tilskuddsbeløp vil være i størrelsesorden 10 000 – 30 000 kr.

Elektronisk søknadsskjema må fylles ut. Søknaden må minimum inneholde:

  • Fotodokumentasjon og beskrivelse av bygningen/anlegget
  • Antatt alder
  • Beskrivelse av hva som tenkes gjort
  • Kostnadsoverslag og søknadsbeløp
  • Navn, adresse og personnr. på eier - evt. organisasjonsnummer
  • Adresse, gårds- og bruksnummer på eiendommen
  • Kontonummer
×