Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig del av folkehelsearbeidet. 

Folkehelsearbeid foregår på flere plan:

  • Kommunene
  • Frivillige organisasjoner
  • Fylkeskommunene
  • Nasjonalt
  • Internasjonalt

Fylkeskommunens lovpålagte ansvar i folkehelsearbeidet er å:

  • ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne
  • fremme folkehelse innen fylkeskommunes egne ansvarsområder
  • understøtte folkehelsearbeidet i kommunene
  • være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket

Verktøy i folkehelsearbeidet:

×