Om kulturarv

Avdeling for kulturarv følger opp fylkeskommunens oppgaver og ansvar innenfor kulturarvfeltet. Avdelingen ledes av fylkeskonservator. Avdelingen har kompetanse innenfor arkeologi, historie, bygningsvern, krigsminner, kirkegårdskultur, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner, samt planlegging etter plan- og bygningsloven.

Avdelinga behandler saker som gjelder:

 • Automatisk fredete kulturminner
 • Vedtaks- og forskriftsfredete bygg og anlegg
 • Bygninger oppført før 1850
 • Kirker på Riksantikvarens liste over kulturhistorisk og arkitektonisk viktige kirkebygninger
 • Spørsmål om bygningsvern og antikvariske anlegg
 • Råd og faglig veiledning til kommunene
 • Alle typer arealutbyggingssaker (kulturminneaspektet)
 • Fredninger (utvelgelse og saksforberedelse)
 • Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
 • Tilrettelegging og formidling av kulturminner i friluft
 • Tilskudd og strategiutvikling ved museene i fylket

Fylkeskommunen er saksforbereder for Riksantikvaren ved spørsmål om dispensasjon fra kulturminneloven og vedtak om fredning.

Ansatte i avdeling for kulturarv:

Dag-Magnus Andreassen
Konservator/arkeolog
Har ansvar for å ivareta automatisk fredete kulturminner i plan- og utbyggingssaker i kommunene Gratangen, Storfjord og Sørreisa. Ansvar for saker som gjelder kraftutbygging; småkraft, kraflinjer, vindkraft, konsesjoner. Bygningsvern, fredningssaker, krigsminner.
Telefon: 77 78 83 41
E-post: dag.andreassen@tromsfylke.no

Cecilia Sundberg
Arkitekt
Arbeider med kulturminner fra nyere tid (etter 1537).
Har ansvar for bygningsvern, verneverdige og fredete bygninger og anlegg, nye fredningssaker og verneplaner.
Telefon: 77 78 82 04
E-post: cecilia.sundberg@tromsfylke.no

Marit Chruickshank
Rådgiver/arkeolog
Har ansvar for å ivareta automatisk fredete kulturminner i plan- og utbyggingsaker i Balsfjord kommune. Arbeider med skjøtsel, tilrettelegging og formidling av kulturminner. Ansvar for bergkunst, Fotefar mot nord, Bevaringsprogrammet for arkeologiske kulturminner (BARK) og tilskudd til skjøtsel av kulturminner i landbruket (RMP), samt saker som gjelder drenering av landbruksjord.
Telefon: 77 78 80 18
E-post: marit.chruickshank@tromsfylke.no

Harald G. Johnsen
Konservator/arkeolog
Har ansvar for å ivareta automatisk fredete kulturminner i plan- og utbyggingsaker i kommunene Bardu, Lavangen, Berg, Dyrøy, Salangen, Kåfjord, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Tranøy.
Råd og veiledning til kommunene i forhold til kommuneplanarbeid og til tiltakshavere og eiere i spørsmål om automatisk fredete kulturminner. Dispensasjonsbehandling knyttet til Lov om kulturminner av 1978
Telefon: 77 78 82 08
E-post: harald.johnsen@tromsfylke.no

Ragnhild Myrstad
Konservator/arkeolog
Har ansvar for å ivareta automatisk fredete kulturminner i plan- og utbyggingssaker i kommunene Kalsøy, Tromsø, Ibestad, Skånland, Bjarkøy, Kvæfjord, Torsken og Harstad. Råd og veiledning til kommunen i forhold til kommuneplanarbeid og til tiltakshavere og eiere i spørsmål om automatisk fredete kulturminner. Dispensasjonsarbeid knyttet til Lov om kulturminner av 1978.
Arbeider med formidling til skole.
Telefon: 77 78 82 10
E-post: ragnhild.myrstad@tromsfylke.no

Randi Ødegård
Konservator/arkitekt
Arbeider med saker iht Plan- og bygningsloven i byer og tettsteder i hele fylket. Kulturmiljøer, kulturlandskap, veier og broer mm. Prosjektleder for KIK (kulturminnekompetansen i kommunene)
Telefon: 77 78 82 17
E-post: randi.odegard@tromsfylke.no

×