Voksnes rett til videregående opplæring i Troms

Hva innebærer retten til videregående opplæring?

  • Du har rett til videregående opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå
  • Du har rett til opplæring som er tilrettelagt for voksne
  • Du har rett til opplæring som er tilpasset dine egne behov og din egen livssituasjon
  • Du har rett til å få avkortet opplæringsløpet på bakgrunn av din realkompetanse

Inntakskrav

  • Fullført grunnskole eller tilsvarende
  • Søkere som ikke har gått grunnskole i Norge, må dokumentere minst 9.årig grunnskole fra annet land. Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert oversetter 
  • Søkere som ikke har permanent opphold i Norge, må legge ved gyldig oppholdstillatelse 

Det anbefales B1-nivå i norsk før søking til videregående opplæring. 

Hva koster det?

  • Når Troms fylkeskommune tilbyr opplæring til voksne, er denne gratis. For deltakerne vil det være tilgang til nødvendige lærebøker og f.eks pc i studieverkstedets eller kursarrangørens lokaler.

Opplæringstilbud til søkere uten rett

Voksne søkere uten rett til videregående opplæring vil i den grad det er mulig få tilbud om videregående opplæring. Voksne søkere uten rett til videregående opplæring har ikke samme rettigheter som voksne med rett. Voksne søkere uten rett har ikke krav på ønsket sluttkompetanse. De som ønsker dette søker på samme måte som alle andre til videregående opplæring for voksne på VIGO.

Rett til å få vurdert realkompetanse

Realkompetanse er all formell og uformell kompetanse en voksen har. Læring foregår gjennom hele livet og på alle arenaer; på skole og arbeidsplass, i hjemmet og ved fritidsaktiviteter. Voksne har mye kompetanse selv om de ikke har formell utdanning.
Når du søker videregående opplæring, vil opplæringen tilpasses din realkompetanse. Veien til formell kompetanse kan dermed være kortere enn du tror.
Les mer om dette under punktet realkompetanse.

Rett til grunnskoleopplæring

Dersom du har behov for voksenopplæring på grunnskolenivå - ta kontakt med skoleadministrasjonen i kommunen der du bor.

×