Planveiledning

Fylkeskommunen skal blant annet veilede kommunene i deres planprosesser, ivareta regionale interesser og komme med uttalelser til plansaker i fylket.

Veiledning ved utarbeidelse av kommuneplaner

Fylkeskommunen veileder kommunene i utarbeiding og behandling av planer etter plan- og bygningsloven. Kommunene kan få støtte, rådgivning og veiledning i deres arbeid med kommune- og kommunedelplaner.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regionalt planforum. Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få presentert kommuneplaner og andre viktige arealplaner, og få innspill til disse. Deltagere på møtene er primært kommunene og statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter. Les mer om regionalt planforum.

Fylkeskommunen arrangerer, i samarbeid med fylkesmannen, årlig flere seminarer og kurs for areal- og samfunnsplanleggere i Troms.

 

Regionale interesser i planlegging

Troms fylkeskommune ønsker gjennom tidlig medvirkning i overordnede planprosesser å ivareta regionale interesser i planlegging.

Som regional planmyndighet ønsker Troms fylkeskommune å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner. Dette gjøres med basis i regional planstrategi, regionale planer, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder, samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser.

 

Viktige interesser og ansvarsområder (innsigelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven) er:

De fleste interessekonflikter mellom kommune og fylkeskommune løses gjennom drøfting. Ved større interessekonflikter mellom kommune og fylkeskommune, er det fylkesrådet som fremmer innsigelse til planen.

Les mer om innsigelsesordningen i retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.

×