Fylkesplanens handlingsprogram

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 ble vedtatt av fylkestinget 16. juni 2015.

Handlingsprogrammet består av 9 kapitler. I kapittel 1 beskrives handlingsprogrammets forankring og funksjon, innsats gjennom prioriteringer, relevante sektorplaner og –strategier, strategiske føringer og samordning mellom næringsrettede midler, samt fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Den videre kapittelinndelingen i handlingsprogrammet, kap. 2-9, følger fylkesplanens inndeling, slik at det er lett å se sammenhengen mellom fylkesplanen og handlingsprogrammet.


I hvert av kapitlene er strategiene fra fylkesplanen satt opp i tabell. Tabellen innehar tre kolonner. I første kolonne er alle strategiene listet opp, og de strategier som er uthevet med fet skrift er prioritert i handlingsprogrammets fireårsperiode. En prioritering av strategier innebærer at det legges en ekstra innsats i disse, men det utelater likevel ikke en oppfølging av de andre strategiene. Kolonne to viser hvilke partnere som er aktuelle i gjennomføring av de ulike strategiene. Kolonne tre beskriver aktuelle ressurser og innsats for de strategiene som er prioritert i perioden.


Vedlegg 1 inneholder en oppdatert oversikt over ulike økonomiske virkemidler. Virkemidlene anses som særlig relevant for å bidra til gjennomføring av mål og strategier i fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018.


Planprosess

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025 som er utarbeidet gjennom bred regional medvirkning. Ved oppstarten av arbeidet med fylkesplanens handlingsprogram ble det i november 2014 sendt ut brev til Regionalt partnerskap, jf fylkesrådssak 15/10, der det ble orientert om at prosessen med å utarbeide handlingsprogrammet var igangsatt. Samtidig ble Regionalt partnerskap bedt om å komme med innspill i forhold til utdyping og konkretisering av strategiene i fylkesplanen.

Det ble avholdt dialogmøte med et utvidet partnerskap 30. januar 2015, der det var særlig fokus på de tre innsatsområdene; nordområdepolitikk, konkurransedyktig næringsliv og regionale sentra.

×