Samferdsel

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge.

Troms fylkeskommune arbeider for at fylkets innbyggere og næringsliv skal ha et godt og hensiktsmessig transporttilbud, både i form av rutetilbud og infrastruktur. Dette gjelder både transport av personer og gods.

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge. Innkjøp av rutetjenester og gjennomføring av driftskontrakter er delegert til Troms fylkestrafikk. Dette gjelder også ansvaret for informasjon og markedsføring av rutetilbudet og salg av billetter og kort. l tilknytning til kollektivtransporten organiserer og investerer fylkeskommunen i terminalfunksjoner, bygging og vedlikehold av kaier for båter og ferger.

Fylkeskommunen har ansvar for alle fylkesveier i Troms, med tilhørende bruer, tunneler og fergekaier. Statens vegvesen er fylkeskommunens fagorgan i fylkesvegsaker.

Det gjennomføres mange prosjekter på vei og kollektiv, ofte i samarbeid med kommuner og Statens vegvesen.

Videre har fylkeskommunen ansvar for trafikksikkerhetsarbeid og transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen). Fylkeskommunen tildeler også løyver for transport mot vederlag (yrkestransport) inkl. bl.a. godstransportløyver, drosjeløyver m.v., fylkeskommunen utøver overordnet transportplanlegging og planlegging av transportberedskap.

Samferdsels- og miljøetaten yter sekretariatsfunskjoner for fylkesråden innenfor etatens virksomhetsområder, og har ansvar for å presentere og drøfte de faglige premisser som skal utgjøre beslutningsgrunnlag for fylkesråden, fylkesrådet og andre folkevalgte organ.

Samferdsels- og miljøetaten har ansvar for områdene du finner i kolonnen til høyre.

×