Etatene

Sentraladministrasjonen i Troms fylkeskommune er organisert sektorvis, slik at de fylkeskommunale oppgaver fordeles over 6 etater. Etatene ledes administrativt av etatssjefer. Etatssjefen er underordnet fylkesrådet og den, eller de fylkesråd som på rådets vegne, er tildelt ledelsesansvar for etaten.
Etatssjefen er administrativ og faglig leder for etatens samlede virksomheter, og er overordnet etatens medarbeidere - innenfor rammen av vedtatt organisasjonsplan.
Etatssjefen har ansvar for at etaten følger de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder, og for en hensiktsmessig organisering av etatens virksomhet.

Troms fylkeskommune har følgende etater:

×