Risikovurdering - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand ved risikovurdering

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. 'Farekilde' er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Hva risikovurdering er

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk, og samtidig unngå konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv.

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at risikovurderingen skjer, og bedriftshelsetjenesten kan bistå i dette arbeidet.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Hjelpemidler

Det finnes en rekke ulike metoder for å gjennomføre risikovurderinger. Nedenfor finner du fire skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med arbeidet, bevisstgjøre egne medarbeidere og synliggjøre risiko for egne medarbeidere. Skjemaene er hentet fra brosjyren "Kontroll med risiko gir gevinst".

Skjemaene er hentet fra Arbeidstilsynets faktaside om risikovurdering, og fylles ut direkte i Word. Nedfor finner du en bruksansvisning med eksempel på hvordan disse  skjemaene brukes i en risikovurdering.

Eksempel på risikovurdering (.pdf)

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i arbeidet med risikovurdering - generell (grovanalyse) eller temabasert (for eksempel ergonomi, støy, kjemisk helsefare). Vi kan også bistå
ved utarbeidelse av handlingsplan etter risikovurderingen.

Risikovurdering kan gjøres også for å forebygge uønskede hendelser/tilstander av mindre akutt karakter. Eksempler på aktuelle områder for risikovurdering er:

  • Ergonomi
  • Maskinsikkerhet
  • Kjemikaliesikkerhet
  • Omstilling
  • Støy
×