Skoleskyss for grunnskolen i Troms

Lovverket og rettighetene til gratis skyss i grunnskolen er beskrevet her.

Når du bor mer enn 4 km. fra skolen (2 km. i første klasse) eller du må reise med båt, har du rett til gratis skyss til skolen:

 • Skolen melder inn behov for skoleskyss til fylkeskommunen
 • Fylkeskommunen avgjør tvilstilfeller og gjør skyssvedtak. Får man avslag, får eleven brev om dette og har mulighet til å klage på vedtaket.
 • Troms fylkestrafikk planlegger og bestiller skyssen etter lister fra fylkeskommunen.
 • Maksimal gangavstand til holdeplass er 1,0 km for 1. klasse, 1,5 km. for 2. – 7. klasse og 2 km for 8. – 10. klasse.
 • Skolekortet deles ut på skolen en av de første dagene. Mer om skolekort.

Når du skal flytte etter å ha fått tildelt skyss:

Dersom eleven flytter eller endrer skole, har man plikt til å melde fra til skolen om dette. Er distanse mellom bosted og skole blitt mindre enn 6 km., mister man skyssretten. Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får dekket skoleskyss eller får utstedt skyssbevis kan miste skyssrett eller få krav om tilbakebetaling.

Når eleven har delt bosted:

 • Skyss gis til begge foreldrene dersom avstandskravet mellom bosted og skole (2 eller 4 km) er oppfylt for begge foreldrene.
 • Det kreves at eleven bor omtrent like mye hos begge foreldrene.
 • Bekreftelse på delt bosted må fylles ut på eget skjema.

Når du har behov for tilrettelagt skoleskyss pga skade, sykdom eller funksjonshemming:

Når skoleveien oppleves som særlig farlig eller vanskelig:

 • Søknad med begrunnelse sendes til kommunen. Er avstanden mellom bosted og skole mer enn 4 km. (2 km. for førsteklassinger), skal søknaden sendes fylkeskommunen.
 • I noen tilfeller gjennomføres det befaring etc. for å gjøre en individuell vurdering av trafikkfaren på skoleveien.
 • Kommunen/fylkeskommunen fatter vedtak og sender skriftlig svar. Vedtaket kan påklages.

Når du skal gå på annen skole enn nærskolen:

 • Kommunen må fatte vedtak om at eleven skal gå på annen skole.
 • Kommunen får ansvaret for å dekke slik skyss.
 • Dersom dette gjelder fritt skolevalg og der foreldrene har søkt eleven til annen skole, kan kommunen overlate kostnadene til foreldrene.
 • Kommunen organiserer slik skyss eller ber Troms fylkestrafikk gjøre det.

Når elever i ungdomsskolen skal i obligatorisk utplassering/praksis:

 • Du har rett til skyss når utplasseringsbedrift er mer enn 4 km. fra bosted
 • Kommunen organiserer og finansierer skyssen

 

×