Kollektivtransport i Troms

Fylkeskommunen er gjennom yrkestransportloven gitt ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk. Troms fylkeskommune kjøper rutetjenester med buss, ferger og hurtigbåter fra private ruteselskaper for ca. 550 mill. kr. pr. år.
Reduksjon av bilbruk er viktig for å oppnå klimavennlig transport og bærekraftig miljø i byene. På samme må rutetilbudet på buss, båt og ferge tilpasses behovet i både by og distrikt. Fylkesplanen for Troms inneholder overordnede mål for transport, mens Regional transportplan viser vedtatte mål for et differensiert transporttilbud.
Kollektivtransport med buss er i hovedsak knyttet til byer og større tettsteder, samt fylkeskryssende ekspressbusser. Fylkeskommunen er i tillegg pålagt å ha et skysstilbud til alle skoleelever som har fått innvilget gratis skoleskyss etter bestemte regler. Skoleskyssen utgjør således grunnstammen i kollektivtransporttilbudet i distriktene.

Fylkeskommunens administrasjon underlagt fylkesråd for samferdsel og miljø har ansvaret for:

Fylkeskommunen inkludert Troms fylkestrafikk jobber aktivt med å utvikle kollektivtilbudet og publikums muligheter til å ta det i bruk.

 • Overordnet kollektivplanlegging, f.eks. linjenett, rutetraseer
 • Vedtaksmyndighet priser og billetter
 • Reglement for skoleskyss, enkeltvedtak om skyssrett for skoleelever og drift av saksbehandlingssystem for skoleskyss
 • Overordnet produktutvikling - vedtak og planlegging av prosjekter
 • Innkjøp og drift av kollektivtrafikk (ivaretas av driftsavdelingen Troms fylkestrafikk)

Eksempler på prosjekter vi jobber med:

 • Harstadpakken
 • Transportnett Tromsø
 • Mobillett
 • Sanntids ruteinformasjon i Tromsø og Harstad
 • Belønningsordning for kollektivtransport i Tromsø
 • Etablering og tilrettelegging av infrastruktur for kollektivtrafikk, herunder terminaler, holdeplasser, bussdepot m.m.

Troms fylkestrafikk

Ansvaret for innkjøp og drift av kollektivtjenester ivaretas av en egen driftsavdeling som har navnet Troms fylkestrafikk. Avdelingen er plassert i Samferdsels- og miljøetaten i fylkeskommunen. Hovedoppgavene er:

 • Kontrakter med alle transportørene som kjører fylkeskommunale ruter og oppfølging av disse
 • Detaljert ruteplanlegging og samordning
 • Salg, informasjon og markedsføring av kollektivtilbudet
 • Drift av ruteinformasjon, herunder reiseplanlegger på nett og mobil, telefon 177
 • Drift av elektronisk billetteringssystemer, herunder Tromskortet og Mobillett
 • Drift av kundesenter, terminaler og venterom
 • Organisering av skoleskyss og utstedelse av skolekort
 • Gjennomføring av utviklingsprosjekter

For mer informasjon om kollektivtrafikk:

Kontakt Jonny Berg på telefon 77 78 81 62 eller Øystein Olav Miland på telefon 77 78 81 76.

×