RFFNord

De regionale forskningsfondene er et forskningspolitisk virkemiddel etablert i 2010, som skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i regionene. 

Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. Forskningsfondene skal støtte opp innsatsområder prioritert av fylkeskommunene i den felles regionen. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. 

Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt.

Fondet utlyser forskningsmidler flere ganger årlig.

Regionale forskningsfond har som formål å:

 • Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling
 • Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder.
 • Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU.
 • Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region.
 • Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene
 • Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid.
 • Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov.
 • Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene
 • Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder.
 • Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter.
 • Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter
 • Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.

RFFNORD har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

 

×