Systematisk HMS-arbeid - BHTs tilbud

Informasjon om hva Bedriftshelsetjenesten kan bistå med i forbindelse med systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid - BHTs tilbud

Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid handler om at man holder arbeidet med å skape trygge og sunne arbeidsplasser levende. Det sikres ved at det finnes rutiner og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Kravet til systematikk innebærer at virksomheten skal dokumentere og skape en helhet i de rutiner og prosedyrer som finnes. Slike rutiner går på blant annet hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, trygge produkter/maskiner/metoder.

Et godt systematisk HMS arbeid gir som tilleggsgevinst kvalitet i arbeidet og bedre resultater.

Systematisk HMS arbeid er hjemlet i AML § 3.1 og kravene til systematisk-HMS arbeid finnes i Internkontrollforskriften. Veiledning til det praktiske arbeidet finnes i veiledning til internkontrollforskriften.

Bedriftshelsetjenestens bistand og rolle

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten agerer på bestilling fra arbeidsgiver, men uten å overta arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar i å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Vi bistår til det systematiske HMS-arbeidet bl.a. ved å:
 
- Gi råd og veiledning om hvordan bedriftens HMS arbeid kan settes i system. Virksomheten, ved leder, er ansvarlig for å sikre rammer, styre, følge opp og iverksette HMS-tiltakene.
- BHT kan hjelpe til med å identifisere behov og foreslå tiltak, for eksempel gjennom deltakelse i vernerunder. Hensikten er å sikre at HMS-arbeidet skal foregå lokalt og tilpasset virksomhetens behov og at løsningene på utfordringene er integrert i tekniske og økonomiske rammer for virksomhetens drift.
- Delta i AMU møter/HMS-grupper. (Lovpålagt deltakelse. Arbeidsgiver er ansvarlig for å innkalle bedriftshelsetjenesten.) 
- Bistå ved videreutvikling av det systematiske HMS-arbeidet, for eksempel ved bistand til internkontroll.

Bistå ved vernerunder

Gi faglige vurderinger om HMS forhold.
Bedriftshelsetjenestens deltakelse i vernerunder gir oss grunnleggende innsikt i virksomhetens arbeidsmiljø, muligheter og utfordringer. Denne innsikten er nødvendig for å kunne gi virksomhetene best mulige råd om forebyggende tiltak innen alle områder hvor vi bistår virksomheten. Arbeidsgiver er ansvarlig for å invitere med bedriftshelsetjenesten på vernerunder.

Gi råd og veiledning om helsefremmende arbeid

Hvilke metoder og prosesser som kan virke helsefremmende i den enkelte arbeidsplass.

Bistå ved risikokartlegging og risikovurdering

Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheten kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Bistår virksomheten med oppdatering på gjeldende lover og forskrifter

Vi oppfordrer den enkelte virksomhet til å melde seg på www.regelhjelp.no sin epostliste for automatisk varsling for bransjespesifikke endringer i lovverket. Spesielle regler for unge arbeidstakere (listeføring, opplæring og risikovurdering.)

Rus og avhengighetsarbeid/AKAN

Veiledning/opplæring av ledere og andre aktører i arbeidet med rus og avhengighetsproblematikk.

×