Troms fylkeskommunes kunstsamling


Marit Følstad: Disintegration, 2012. Neon
Verket tilhører Troms fylkeskommunes kunstsamling, deponert i Nordnorsk Kunstmuseum

Troms fylkeskommune har opparbeidet seg en betydelig samling av kunst. Verkene er plassert i fylkeskommunale bygg som videregående skoler, tannklinikker og i Fylkeshuset. Samlingen består av ca. 1200 kunstverk, inkludert offentlige utsmykninger.

Troms fylkeskommune er et foregangsfylke for registrering av kunst i offentlig eie. I 2004 tok Troms fylkeskommune initiativ til en avtale med Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) om drift og kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Med avtalen har fylkeskommunen tatt et ansvar for å ivareta sikring og formidling av den offentlige kunstsamlingen. Gjennom samarbeidet med NNKM har fylkeskommunen fått utarbeidet en database over hele fylkeskommunens kunstsamling, både innkjøp og utsmykninger. NNKM administrerer en database over kunstverk i Troms fylkeskommunes eie. Alle kunstverkene er fotografert, og registrert hvor de befinner seg til en enhver tid.

Troms fylkeskommune er også den første fylkeskommune i landet som har utgitt en katalog over sin egen samling. Samlingen pr. 2008 er i sin helhet publisert i Troms fylkeskommune: Katalog over kunstsamlingen, utarbeidet av NNKM og publisert av Troms fylkeskommune i 2009. Her gjøres det også rede for samlingens historiske bakgrunn og forutsetninger i en artikkel av Anne Aaserud.

Troms fylkeskommune mener at kunstverk i offentlig eie skal være forsvarlig ivaretatt og tilgjengelig for allmennheten. Fylkeskommunes kunst kan gjøres tilgjengelig for allmenheten ved at Nordnorsk kunstmuseum kan låne kunstverk fra Troms fylkeskommunes kunstsamling til utstillinger i regi av nasjonale eller regionale kunstmuseer og andre kunstinstitusjoner. Troms fylkeskommune har anledning til å deponere kunstverk fra NNKMs samling for plassering i institusjonene.


Troms fylkeskommune benytter seg av museets kunstfaglige kompetanse i forbindelse med nyinnkjøp til kunstsamlingen. Nordnorsk kunstmuseums faglige stab fungerer som innkjøpskomité for Troms fylkeskommunes kunstsamling. Kunstverk som skal inngå i Troms fylkeskommunes kunstsamling må kvalitetssikres og gå gjennom denne faglige prosessen.


Kunst i fokus
Nordnorsk kunstmuseum velger et kunstverk fra deres egen kunstsamling til Kunstverk i fokus på Fylkeshuset i Tromsø, i 2 etg. Kunstverket skiftes ut fire ganger i året i forbindelse med møter i Fylkestinget.

8.mars - 17.juni 2019

INGA NORDSLETTA PEDERSEN  (Karasjok 1932)

 

Guoimmážan/min elskede, 1996 / Etsning på papir / Utlånt fra Nordnorsk Kunstmuseum

 

Utsmykking av fylkeskommunale bygg

Flere oppdrag med kunst i offentlige rom i Troms styrker både produksjon og formidling av visuell kunst. Utsmykkingsoppdrag er både meritterende og inntektsbringende for kunstnere, og kan også stimulere til bli- og bolyst i landsdelen for kunstnere som engasjeres fra andre steder i landet. I byggebudsjettene til offentlige bygg settes det av midler til utsmykking.

Troms fylkeskommune setter pr. i dag ca.  1% av byggebudsjettet til utsmykking. Det oppnevnes en utsmykkingskomité for hvert byggeprosjekt. Den enkelte utsmykkingskomité skal bestå av fire representanter ifølge reglementet til Kunst i offentlige rom (KORO): en representant fra byggherren, en representant fra brukerne, en representant fra arkitekten og kunstnerisk konsulent. Representant fra Kulturetaten er sekretær for komitéen. I tillegg til egenfinansiering søker Troms fylkeskommune om prosjektstøtte fra KORO (Kunst i offentlige rom).

Der hvor byggesummen tilsier at det settes av en svært liten del til utsmykking, vil det ikke være hensiktsmessig økonomisk å sette ned en utsmykkingskomité. Kulturetaten vil her benytte seg av Nordnorsk kunstmuseums faglige vurdering til innkjøp i samarbeid med Fylkesbyggesjef, arkitekt og representant fra brukere.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) tilbyr rådgiving og kompetanse i forbindelse med kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg. Nordnorsk kunstnersenter er landsdelens felles kunstnersenter og del av Den nordnorske kulturavtalen.

 

Troms fylkeskommunes kunstprosjekter i fylkeskommunale bygg

 

2015-2016 Kunstprosjektet ved Senja videregående skole, Finnfjordbotn

Päivi Laakso. Foto: Kjell Ove Storvik

Kunstprosjektet ved Senja videregående skole, Finnfjordbotn (katalog)

Kunstfaglig prosjektleder: Marianne Darlén Solhaugstrand

Kunstnere: Siv Bugge Vatne, Päivi Laakso, Robert Johansson og Esther Maria Bjørneboe

2017-2019 Kunstprosjektet ved Bardufoss videregående skole

Mattias Härenstam, "Den røde døren", steinskulptur (gneiss og messing)

 

Kunstfaglig prosjektleder: Arnold Johansen

Kunstnere: Mattias Härenstam, Anders Sunna

Mattias Härenstram er engasjert for hovedprosjektet og skal skape et stedspesifikt kunstverk, mens Anders Sunna skal  gjennomføre et verksted der både elever og ansatte får mulighet til å delta i utviklingsfasen til det midlertidige kunstprosjektet.

 

KORO (Kunst i offentlige rom)

I 2014 etablerte KORO (Kunst i offentlige rom) ordningen Kunst til kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) og innførte nye og forenklede retningslinjer for statlige tilskudd til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg.  Ifølge de nye retningslinjene fikk fylkeskommunene og kommunene selv ansvaret for planlegging av utsmykkingsprosjekter og kvalitetssikring av disse. Dette arbeidet var tidligere tillagt de regionale samarbeidsutvalgene for utsmykking (RSU) som ble avviklet i 2014, og som frem til da var en del av Nordnorsk kunstnersenters oppgaver. Fylkeskommuner og kommuner som fikk innvilget midler og/eller produksjonsbistand hadde ansvar for gjennomføring av prosjektet, og bestemte hvordan gjennomføringen skal organiseres.

1.januar 2019 etablerte KORO en ny  tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet - Lokalsamfunnsordninga (LOK). Den erstatter de to kunstordningene KOM (kunstordninga for kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg) og URO (kunstordninga for offentlige uterom). Gjennom den nye ordninga vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og kunstnermiljøer i regionene og med kommuner og fylkeskommuner. Ordninga vil ha ressurser til disse formål:

  • Tilskudd til finansiering av kunstprosjekt og kunstverk
  • Produksjonsbistand og rådgiving til både kunstnere og aktører i kommunesektoren
  • Opplæring, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling
  • Utviklingsorienterte samarbeidsprosjekt
×