Regelverk for skoleskyss

Hovedregelen er at elever har rett til gratis skyss mellom hjem og skole dersom avstanden mellom hjem og skole er lenger enn skyssgrensen i Opplæringslova.

  • Grunnskole 1. klasse 2 km.
  • Grunnskole 2.-10 klasse 4 km.
  • Videregående skole 6 km.

Følgende har rett til gratis skyss, uansett avstand:

  • Elever med sykdom/skade/funksjonshemming
  • Elever som må bruke båt eller ferge til skolen
  • Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei

Lovverk

Elevers rettigheter til skoleskyss er gitt i Opplæringslova og privatskolelova. Der omtales også overordnet ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunene.

Vedtak og klagemuligheter

Det er mulig å klage på vedtak om gratis skyss eller på organiseringen dersom man mener at skyssen ikke utføres på forsvarlig måte.
Skriftlig og signert klage sendes innen 3 uker fra vedtaket er mottatt til:
Troms fylkeskommune
Samferdsels- og miljøetaten
Postboks 9296 TROMSØ
eller per e-post til postmottak@tromsfylke.no

Fylkeskommunen gjør først en ny vurdering om vedtaket skal omgjøres.
Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak, oversendes klagen til neste instans for endelig avgjørelse og som derfor ikke kan påklages videre. For grunnskoleelever er det Fylkesmannen som avgjør saken endelig, mens for videregående elever er det fylkeskommunens klagenemnd.

Klage på kommunalt skyssvedtak

Dersom man ønsker å klage på et skyssvedtak som er gjort av kommunen, f.eks. om farlig skolevei, sendes klagen til kommunen. Om kommunen opprettholder sitt vedtak, oversendes den deretter til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.


For informasjon om regelverket for ordinær rutetransport, henvises det til Yrkestransportloven og tilhørende forskrifter.

×