Tilrettelagt transport (TT)

TT-kortTT-kort

 

 

 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

 

Nytt regelverk for behandling av søknader

NB! Det er nå fortløpende behandling av søknader om TT-kort og den tidligere ordningen med søknadsfrist 2 ganger i året gjelder ikke lenger. 

Hva er saldoen på TT-kortet?

Opplysninger om saldoen på kortet kan du få på flere måter: 

  • Ring Rogaland Taxi, tlf 51 90 90 01
  • Via internettadresse www.rtt.no/tt.  Tast inn brukernummer i det åpne feltet. Brukernummer står på TT-kortet.
  • Send tekstmelding (SMS) med brukernummer til 40 46 60 00. Her får man svar hele døgnet.

Har du mistet TT-kortet?

  • Ring Rogaland Taxi, tlf 51 90 90 01 for å bestille nytt kort.

Søknad om godkjenning som TT-bruker

Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som bruker av transporttjenesten. Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier. Søknad om TT-kort sendes til bostedskommune og vil bli behandlet fortløpende. Svar på søknad vil bli gitt innen ca. 4 uker og TT-kort vil bli sendt til bruker så snart søknad er behandlet og godkjent.

Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere som har vært godkjent i mer enn 2 år, må sende inn ny søknad og legeerklæring. Brukere med varig godkjenning trenger ikke søke på nytt etter 2 år. Kommunene har ansvaret for å informere brukere som må søke på nytt ved tildelingens utløp.

NB! Dersom grunnlaget for brukergodkjenning bortfaller, må kommunen informeres om dette.

Kommunen kan ha maksimalt 3% av innbyggertallet i kommunen som TT-brukere. Dersom kommunen når denne grensen, kan søkere bli satt på venteliste.

Klage på avslått søknad

Kommunene godkjenner brukere av transporttjenesten. Klage på vedtak skal sendes til den kommunen som har behandlet søknaden.

Mer informasjon

Har du spørsmål om brukergodkjenning, tar du kontakt med kommunen din.
Har du spørsmål om regelverk eller kriterier, tar du kontakt med fylkeskommunen på telefon 77 78 80 50.

 

NB! TT-kortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
Kortets eier være med på reiser som betales med TT-kort.

×