Internasjonal avdeling

Troms fylkes geografiske plassering i nordområdene er utgangspunktet for Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid. I fylkesplanen for Troms (2014-2025) er nordområdene et strategisk satsningsområde: 

Være koblet på den nasjonale nordområdepolitikken og gi denne et regionalt uttrykk, der nærings-, infrastruktur- og kompetanseutvikling i Troms understøtter vårt bidrag til å sikre velferd og utvikling i Norge.

Fylkeskommunens internasjonale engasjement er knyttet til fylkesplanens mål og strategier og fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Internasjonalt samarbeid og engasjement skal bidra til å nå fylkesplanens mål, og fremme verdiskaping og utvikling i fylket. Det er særlig tre forhold som sammen danner fundamentet for prioriteringen i fylkesplanen, som skal følges opp i fylkeskommunens internasjonale arbeid: 

 • Utviklingsmulighetene i nordområdene
 • Geografisk nærhet og naboskap
 • Norges forhold til EU, herunder EØS-avtalen

 

Betydningen av internasjonalisering

Troms fylkeskommune har en lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. Nordkalott-samarbeidet og senere barentssamarbeidet har vært de viktigste fokusområdene. Også historisk har det vært et omfattende samkvem i nord mellom folk og kulturer. Økende globalisering og internasjonalisering gjør at internasjonalt samarbeid blir viktigere. Varer, tjenester, arbeidskraft, kapital, kulturelle impulser og informasjon flyttes stadig lettere og i stadig større omfang over grensene og slik redusere betydningen av tradisjonelle landegrenser. Forhold i våre naboland, i EU og arbeid innenfor rammen av Arktisk råd påvirker arbeid, velferd og levekår i Troms på en så omfattende måte at verken nasjonale myndigheter eller markedet fullt ut ivaretar Troms-samfunnets genuine interesser. For Troms fylkeskommune er målet med vårt internasjonale arbeid å bidra til sterkere politisk medvirkning i spørsmål av internasjonal karakter som berører Troms. Ulike strategiske verktøy brukes for å legge til rette for regional vekstkraft og skal også bidra til å sikre et bedre tjenestetilbud for befolkningen i Troms. Å delta på internasjonale arenaer og i internasjonale nettverk er viktig og gir mulighet for å:

 • Øke eksporten av varer og tjenester
 • Fremme Troms-miljøer og de mulighetene fylket representerer
 • Tilføre aktører i Troms verdifull kompetanse og nye løsningsforslag
 • Få viktig informasjon
 • Diskutere felles problemstillinger
 • Påvirke politisk
 • Få inspirasjon og læring for egen politikkutforming
 • Bidra til å løse viktige oppgaver i eget fylke
 • Øke språk- og kulturkompetanse
   

 Foto: Maarit Markussen /Troms fylkeskommune

×