Trafikksikkerhetsarbeidet i Troms fylkeskommune

Trafikkulykker påfører samfunnet store belastninger både direkte og indirekte. Årlig registreres det ca 350 skadde og drepte i trafikken i Troms, og de målbare samfunnsøkonomiske kostnadene i Troms er ca 900 millioner kroner pr. år.
I tillegg kommer som regel en rekke psykiske belastninger som ikke lar seg tallfeste. Seinvirkninger er heller ikke med i offentlig statistikk. Trafikkofre er en stor belastning på helsevesenet, og tiltak som kan redusere eller forhindre trafikkulykker, er derfor også god helsepolitikk.

Troms fylkeskommune har i samarbeid med kommunene satt i gang et 10-årig program for opprusting av gang- og sykkelvegene i Troms, med særlig fokus på barns skoleveg.I tillegg har Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) noen midler til fordeling innen kampanjer og forebygging av trafikkulykker.

"Hjem for en 50-lapp" er et tilbud om trygg transport hjem i helgene for ungdom i distriktene.

Troms fylkeskommune deler ut ryggsekker til alle førsteklassinger i fylket og sykkelhjelmer til 4.klassinger som fullfører sykkelprøven.

Sykkelhjelmer

Hjelm

I forbindelse med at skolene i samarbeid med Trygg Trafikk arrangerer ferdighetskurs for sykkel om våren i fjerde trinn, deler Troms fylkeskommune ut sykkelhjelmer til samtlige fjerdeklassinger i Troms fylke og i Longyearbyen.

Anskaffelsen gjøres i samarbeid med sentraladministrasjonen i den enkelte kommunen, som tar rede på antall og forestår distribusjon til den enkelte skolen. Det tas sikte på at hjelmene er tilgjengelig i kommunen ultimo april/primo mai.

Fra og med våren 2019 leveres oppgraderte hjelmer med sikkerhetssystemet MIPS. Dette innebærer bedre passform mellom innerhjelm og hode, og økt beskyttelse ved vridning. Se spesifikasjonsdetaljer her (PDF).

 

 Ryggsekker

oransj skolesekk

Samtlige barn som skal begynne i første klassetrinn til høsten, får utlevert sin egen skolesekk i trafikksikre farger fra Troms fylkeskommune. Anskaffelsen gjøres i samarbeid med sentraladministrasjonen i den enkelte kommunen, som tar rede på antall og forestår distribusjon til den enkelte skolen. Det tas sikte på at sekkene er tilgjengelig i kommunen ultimo april/primo mai.

×