Staten betaler

Her finner du informasjon om hvilke arkeologiske undersøkelser staten betaler.

Mindre, private tiltak

Arkeologiske befariner/undersøkelser som må utføres ved mindre, private tiltak dekkes av det offentlige.

Tiltaket er mindre hvis det:

  • gjennomføres til privat bruk for en eller et begrenset antall brukere.
  • berører en eller et begrenset antall tomter eller enheter.

Tiltaket er ikke mindre hvis det er kommersielt. Hvis det innenfor bekrenset tid er gjennomført flere tiltak på eiendommen eller med samme formål, kan det virke inn på vurderingen av om det er et mindre tiltak.
 

Tiltaket er privat hvis det:

  • settes i gang og utføres av en eller på vegne av privatpersoner, private stiftelser/foretak og frivillige organisasjoner.
  • ikke mottar, og finansieres overveiende av offentlige tilskudd.

 

Drenering av landbruksjord

I forbindelse med ekstraordinære statlige tilskudd til grøfting må kommunene vurdere om søknadene om drenering kan berøre automatisk fredete kulturminner, og dermed om de skal sendes til regional kulturminneforvaltning for uttalelse.


Dersom det blir nødvendig å gjøre arkeologiske undersøkelser, i form av befaringer, evt. arkeologiske utgravinger vil det offentlige dekke kostnadene for grøftesaker opp til 100 dekar.

 

×