Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fylkeskommunen fordeler årlig på vegne av Kulturdepartementet spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Spillemidlene skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet.

Det kan søkes om spillemidler til:

Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til. Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen. 

Søkere om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmenaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene).

Anleggene det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 

Alle søknader skal fremmes elektronisk. Ved fornyet søknad benyttes også elektronisk søknadsskjema. Kommunene skal oversende søknadene i prioritert rekkefølge til fylkeskommunen med frist 15. januar 2020.

Det anbefales å ta kontakt med egen kommune for råd og veiledning.

Informasjon om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er å finne på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Se også idrettskretsens hjemmeside.

×