Hvem gjør hva i kulturminneforvaltningen

Flere instanser har ansvar for kulturminnevernet i Norge. Her finner du oversikt over hvem som har ansvar for hva.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) er øverste instans. Departementet lager lover og regler for kulturminneforvaltningen. Enkelte klagesaker går helt til departementet.

Riksantikvaren

Har ansvar for gjennomføring av den statlige kulturminnepolitikken, og har et overordnet ansvar for den regionale kulturminneforvaltningen.
Har avgjørelsesmyndighet for fredete kulturminner
Har ansvar for bygninger som er automatisk fredet (1537-1649) og for fredete bygg og anlegg i statens eie.

Fylkeskommunen og Sametinget

Er regional kulturminneforvaltning.
Sametinget har ansvar for automatisk fredete samiske kulturminner (eldre enn 100 år).
Fylkeskommunen har ansvar for ikke-samiske automatisk fredete kulturminner (fra før 1537).
Har avgjørelsesmyndighet etter kulturminneloven og Plan- og bygningsloven.
Skal klarere alle offentlige og private tiltak før planene vedtas i kommunene.
Har innsigelsesmyndighet i saker der viktige kulturminneinteresser kan bli satt til side.
Fører tilsyn med fredete kulturminner.
Har anledning til å foreta midlertidig fredning.
Tilrettelegger utvalgte kulturminner for allmennheten.
Gir råd og veiledning til kommuner og private i kulturminnevernspørsmål.

Tromsø museum - Universitetsmuseet

Skal ha tilsendt alle søknader og plansaker som gjelder tiltak i og ved sjø og vann.
Utfører eventuelle marinarkeologiske undersøkelser.
Foretar arkeologiske utgravinger når det er aktuelt.

Kommunene

Kommunene har ansvar for ikke-samiske nyere tids kulturminner (bygninger fra etter 1649 og andre kulturminner fra etter 1537) og samisk kulturminner yngre enn 100 år
Med unntak av Tromsø har ingen kommuner i Troms egne kulturvernstillinger, men flere kommuner har kompetanse på bygningsvern og kan gi råd i enklere saker.
Søknad om bygging, riving, graving osv skal vanligvis gå gjennom kommunene, som formidler saken videre til regionalt nivå.

Alle

Alle har et ansvar for å ta vare på kulturarven. Brudd på kulturminneloven er straffbart og underlagt allmenn tiltale. Det betyr at alle kan anmelde skader eller hærverk på fredete kulturminner.

×