Stabssjefen

Etaten ledes politisk av fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap). Stabssjef Stein Ovesen er administrativ leder og skal bistå politisk ledelse i styring og koordinering av den fylkeskommunale virksomheten. Stabssjefen rapporterer til fylkesrådsleder og fylkesrådet. Stabssjefen har instruksjonsmyndighet i saker som angår administrativ samordning mellom etater og virksomheter i fylkeskommunen.

Stabssjefen har det overordnede samordningsansvaret og følger politikkutviklingen innenfor:

 • Nordområdepolitikk og internasjonalt arbeid
 • Regionalisering, regional planlegging og samarbeid i nord
 • Forsvarspolitikk

Etaten skal:

 • Forberede og følge opp fylkesrådets møter.
 • Ha ansvar for fylkesplanlegging, overordnet planlegging innenfor økonomi, samt strategisk kommunikasjon.
 • Ivareta løpende behov for saksbehandlings- og utredningskapasitet for politisk ledelse.
 • Ha det overordnede ansvar for koordinering av fylkeskommunens utviklingsprosjekter og bistå planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 • Yte sentrale tjenester for den samlede fylkeskommunale organisasjon gjennom sentrene, samt ivareata controllerfunksjoner.
 • Gjennomgå fylkestingsmeldinger og fylkeskommunale planer.
 • Koordinere svar på interpellasjoner og spørsmål.
 • Bistå fylkesrådsleder i planlegging og forberedelse av offentlige anledninger, reiser og lignende.

 

Organisasjon

Etaten består av en stabsenhet, inkludert controller, internasjonal avdeling, planavdeling, advokatkontor og kommunikasjonsgruppe. I tillegg har stabssjefen administrativ ledelse av økonomisenteret, personal- og organisasjonssenteret, drift og utbyggingssenteret og IT-senteret.

×