Kulturminnekompetanse i kommunene (KIK)

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Prosjektet legger til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplaner. Kommunene er viktige som forvaltaltere av kulturminner og kulturmiljøer. For å være best mulig rustet til forvaltingsoppgavene, er en kulturminneplan et godt verktøy.

Kommunene definerer selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i kulturminneplanen. Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen satt temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven sin rolle i samfunnsutviklinga. En kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistorien og prioriterer kulturminner som en vil ta vare på for fremtida.

Prosjektet KIK er initiert og delfinansieres av Riksantikvaren 

Troms fylkeskommune koordinerer arbeidet i Troms og veileder kommunene.

Verktøy

×