Planlegging

Fylkestinget er regional planmyndighet og har dermed ansvar for å utvikle regionale planer. 

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan og planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser /akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer.

 

Tjenester:

×