Planlegging etter plan- og bygningsloven

Det er mange trinn i en godkjenningsprosess. Tiltakshaver har viktig, selvstendig ansvar underveis. På denne siden finner du viktige kjøreregler. 

Reguleringsplaner og større utbyggingssaker

Den som er ansvarlig for planlegging av offentlige og større private tiltak, skal undersøke om tiltakene kan berøre eller komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Vanligvis er det kommunene som gjør det i forbindelse med reguleringplanarbeid. Tiltakshaver gjør det selv i store, private utbyggingssaker. Denne undersøkelsesplikten oppfylles ved at planen sendes oss til uttalelse, Om nødvendig gjør vi arkeologiske undersøkelser i terrenget.

Kommuneplaner

Undersøkelsesplikten kan oppfylles for byggeområder, men det er ikke krav om det. Kommunen må i så fall ta kontakt med oss så tidlig som mulig, gjerne før høring. Fordelen er tidlig avklaring og økt forutsigbarhet.

Arkeologiske undersøkelser

Arkeologene våre undersøker områder hvor det kan være mulighet for å finne kulturminner som ikke tidligere er registrert. Dersom de finner automatisk fredete kulturminner kan tiltakshaver søke om dispensasjon fra kulturminneloven slik at disse kan graves ut. Det er Riksantikvaren som gir dispensasjoner fra kulturminneloven. Tromsø Museum er ansvarlig for utgravinger.

Feltsesongen er fra mai til september/oktober. Kommunen eller tiltakshaver må bestille undersøkelser før 1. mai eller før 1. september for å være sikker på at undersøkelsene kan utføres samme år. I reguleringsplaner og større private utbyggingsssaker er tiltakshaver pålagt å betale for undersøkelsene. I kommuneplansaker må dette avtales med oss.

Stanse- og meldeplikt for alle typer tiltak

Dersom det dukker opp noe som kan være et automatisk fredet kulturminne mens arbeidet pågår, må arbeidet straks stanses. Tiltakshaver må varsle oss. Vi kommer raskt til stedet for å avgjøre hva som videre skal skje.

×