Skjøtsel av kulturminner

Skjøtsel av kulturminner på landbrukseiendommer

Har du en landbrukseiendom hvor det er registrert automatisk fredete kulturminner? Dersom du mottar produksjonstilskudd kan du søke midler gjennom regionalt miljøprogram (RMP) til å skjøtte kulturminnene gjennom slått eller beiting.

Målet med RMP-tilskudd til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner er å ta vare på kulturminnene i jordbrukets kulturlandskap. Dette er kulturminner som utgjør en verdifull del av vår felles kulturarv og historie. Det gis tilskudd til kulturminner på innmark og bygdenær utmark. Kulturminnene må være registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. Bygninger omfattes ikke av ordningen. Skjøtsel skal utføres etter skjøtselsplan utarbeidet i samarbeid med regional kultutminneforvaltning. Arealet skal være tegnet inn på kart og skjøtselsplanen skal vedlegges søknaden om RMP-tilskudd.

Engangstiltak for å legge til rette for beiting eller slått, som rydding av skog og oppsetting av gjerder kan søkes gjennom den kommunale ordningen SMIL, spesielle miljøtiltak i jordbruket. RMP knyttes til årlig skjøtsel og vedlikehold.

Ønsker du mer informasjon om ordningene, eller har behov for skjøtselsplan kan du kontakte oss.

Informasjonsfolder om RMP-tilskudd

Skjøtsel av tilrettelagte kulturminner

Skjøtsel av tilrettelagte kulturminner

 

Vi arbeider kontinuerlig for å tilrettelegge et utvalg av våre kulturminner for publikum. Tilrettelegging innebærer bedre tilgjenglighet, skilting og rydding av vegetasjon. Vi har behov for å inngå avtaler med lag, foreninger, skoler og personer som kan ta ansvar for at våre kulturminner fremstår som tiltalende og godt vedlikeholdte. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tilrettelagte kulturminner du ønsker å skjøtte i ditt nærområde.

 

×