Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i Troms.

Tannhelseloven pålegger fylkeskommunen å sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. Det skal i tillegg gis tilbud til ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, samt andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

I tillegg til de prioriterte gruppene kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser.

Tannhelseetaten yter sekretariatsfunskjoner for fylkesråden innenfor etatens virksomhetsområder og har ansvar for å presentere og drøfte de faglige premisser som skal utgjøre beslutningsgrunnlag for fylkesråden, fylkesrådet og andre folkevalgte organ.

 

Tannlegevakt

Trenger du akutt hjelp - utenom vanlig åpningstider i den offentlige tannhelsetjenesten?

Ta kontakt med Tannlegevakta.

Link til informasjon om hvor du kan henvende deg i ditt distrikt.

 

×