Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning innenfor yrkesfag for kandidater med lang yrkespraksis

Krav til praksis

  • Praksis skal være 25% lengre enn fastsatt læretid ( minimum 5 år i de fleste fag)
  • Praksis skal dekke de mest vesentlige delene av Vg3- læreplanen
  • Praksis skal som hovedregel være opparbeidet i et arbeidsfellesskap med andre som utøver faget
  • Praksis bør være minst to måneder sammenhengende for å kunne godkjennes, og minimum 50% bør være opparbeidet innefor den siste 10-årsperioden.
  • Det er ikke mulig å få godskriving for mer enn 12 måneder i løpet av ett år.
  • Dokumentert praksis fra utlandet kan godskrives. Kravene til dokumentasjon er de samme som for norsk praksis.Kandidaten må selv sørge for godkjent oversetting av dokumentasjonen og eventuelt sørge for tilleggsdokumentasjon om gir et tilstrekkelig detaljeringsnivå for godskriving

Dokumentasjon

Praksis kan dokumenteres med arbeidsattester, stillingsbeskrivelser og annen dokumentasjon fra arbeidsgiver
eller oppdragsgiver. Attestene skal inneholde:

  • Beskrivelse av arbeidsoppgaver
  • Stillingsprosent eller antall timer som er opparbeidet
  • Tidsrom for ansettelse

Skjema for praksisvurdering

I noen fag har vi laget skjema som kan brukes som arbeidsattest. Skjemaet skal fylles ut og attesteres av arbeidsgiver.

Utregning av praksis

Dersom du lurer på om du har nok praksis, kan du regne det ut her.
Dokumentert praksis vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for Vg3/ opplæring i bedrift.
Realkompetansevurdering kan ikke erstatte praksiskravet.
Relevant videregående opplæring gir godskriving i samsvar med bestemmelsen i opplæringslovens forskrifter §§ 11-10 til 11-15.
Høyere utdanning ( fagskole, høyskole, universitet) godskrives ikke.

Praksisvurdering gjøres i henhold til retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet.


Teorikrav

Se liste over fagkoder og fagbetegnelser som praksiskandidater skal bruke når de melder seg opp i til tverrfaglig eksamen. Praksiskandidater kan nå kun avlegge eksamen i Kunnskapsløftet.
 hjemmesida til Utdanningsdirektoratet er det mulig å finne tidligere gitte eksamensoppgaver.Oppgaver markert med hengelås er passordbeskyttet. Kontakt i så fall eksamenskontoret.

For disse fagene: Automatiseringsfaget, Anleggsmaskinmekanikerfaget, Dataeletronikerfaget, Børsemakerfaget, Elektrikerfaget, Energimontørfaget, Energioperatørfaget, Heismontørfaget, Signalmontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget - er det i læreplanene et krav om ytterligere en egen teoriprøve både for elever, lærlinger og praksiskandidater. Denne eksamenen omtales ofte som eksamen i restteorien. Praksiskandidatene må melde seg opp som privatist også til denne eksamen.

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Dersom du ønsker å melde deg opp til fagprøve, må prøveavgiften betales først. Du kan bestille giro fra hjemmesida vår. 

Oppmelding må gjøres i det fylket du er folkeregistrert.

Når prøveavgiften er betalt sendes oppmeldingsskjema til deg. Husk å legge ved dokumentasjon som beskrevet ovenfor.

 

 

×