Kystplan Troms

Kystplan Troms er et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkekommune og kystkommunene i fylket der målet er å revidere arealplanene for sjøområdene i hele Troms. Prosjektet startet opp i 2012 med en økonomisk ramme på 12 millioner kroner. 

Kystområdene er viktige og verdifulle for Troms. Samtidig ser en at konfliktpotensialet i kystsonen øker. For at kystsoneplanene skal fungere konfliktavklarende, og som et godt redskap for integrert forvaltning og balansert utvikling er det mange og ulike hensyn som må ivaretas gjennom planprosessen. 

×