Troms fylkeskommunes kulturpris

 

Troms fylkeskommunes kulturpris tildeles skapende/utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats i kulturlivet i Troms. 

 

Statutter:

  1. Troms fylkeskommune deler ut ”Troms fylkeskommunes kulturpris”. Kulturprisen deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jf. pkt. 6.
  2. Formålet med kulturprisen er å anerkjenne mottakeren og å støtte skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms fylke.
  3. Kulturprisen kan tildeles skapende/utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms. Mottakeren skal fortrinnsvis være bosatt i Troms, eller ha særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet.
  4. Kulturprisen skal primært tildeles en enkeltperson, men kan også deles mellom to eller flere personer, eller tildeles kunstneriske eller kulturelle institusjoner og organisasjoner.
  5. Kulturprisen er på kr 25.000.
  6. Fylkesråden med ansvar for kultur fremmer begrunnet innstilling overfor fylkesrådet som fatter endelig beslutning om tildeling av kulturprisen. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Fylkesordfører i Troms, eller den han/hun bemyndiger, foretar overrekkelsen av kulturprisen.

 Forslag med utfyllende begrunnelse sendes: postmottak@tromsfylke.no

 

×