Interne skjemaer

 

Interne skjemaer

Kategori

Beskrivelse

Skjema

Bestillingsskjema

Bestilling til Kantina

Bestillingsskjema

Nøkkel- og parkeringskort

Fylkeshuset

Nøkkel-og parkeringsskjema

 Sjekklister

 Sjekkliste ved introduksjon av nye medarbeidere

 Sjekkliste ved avslutning av arbeidsforhold

Se ny lederhåndbok for TFFK

 Arbeidsavtale

 

Se ny lederhåndbok for TFFK-  rekrutteringskapitler

Opplysninger fra nyansatt 

Opplysning ved tiltredelse - arbeidstakere med fast avlønning Opplysning ved tiltredelse - variabel avlønning

Opplysningsskjema fast avlønning
Opplysningsskjema variabel avlønning

Tilgangsskjema Visma

Må fylles ut av de som skal ha utvidere tilganger til Visma HRM, attestanter eller anvisere av timelønn, fravær og ferie på Visma Web og Visma Travel

Tilgangsskjema Visma

Egenerklæring

Brukes ved fravær og sykefravær i form av egen eller egne barns/barnepassers sykdom. Ansatte i sentraladministrasjonen og tannhelse skal registrere egenmelding elektronisk i Visma Web.

Egenerklæring

Diverse - Tilsetting, endringer og avslutning arbeidsforhold

  • Personalmelding - skal brukes ved tilsetting og endring av tilsetting.
  • Sluttmelding - brukes ved opphør av tilsettingsforhold

  • Forenklet personalmelding - brukes for innmelding av personer som skal ha godtgjørelser, eks. sensorer, prøvenemndsmedlemmer og eksamensvakter. NB skal ikke brukes for utbetaling av timelønn.

 

Personalmelding
Sluttmelding
Forenklet personalmelding

Beregning stillings-% og lønns-% miljøarbeidere SFS 2201

 

Diverse personalskjemaer

 

 

 

Refusjon utlegg

Innberetning naturalytelser

Overføring av ferie
Kompensasjon for reisetid

Reiseregning 2019

Lønnsforskudd

Timeliste

Ansiennitet

 

Skjema for ansiennitetsberegning
Brevmal for endring av lønnsansiennitet

Skjemaer for kommunikasjonstjenester

 

Se ny personalhåndbok for TFFK - retningslinjer

Skjema for bredbåndsrefusjon

Skjemaer lokale lønnsforhandlinger

Skjema for lønnsutviklingssamtale (utenom lokale forhandlinger)

Lønnsutvikl.samtale

Utviklingsamtaler

 

Se ny lederhåndbok for TFFK -   utvikling av medarb.

Milepælsamtaler

 

Se ny personalhåndbok for TFFK - retn.linjer -  livsfasepolitikk

 

×