Realkompetansevurdering

Realkompetanse defineres som de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har skaffet seg gjennom arbeidsliv, ulike opplæringstiltak, organisasjonserfaring og samfunnsliv for øvrig.

Realkompetanse kan byttes inn med kompetansemål i læreplanene for videregående opplæring og gir den enkelte mulighet til å start opplæring på det nivået en faktisk befinner seg. Dette innebærer for de aller fleste at opplæringen kan gis på kortere tid enn normert.

Dokumentasjon på godkjent realkompetanse utstedes i et kompetansebevis, og godkjent realkompetanse er likeverdig med kompetanse som er oppnådd gjennom opplæring. Et kompetansebevis kan derfor gi fortrinn i forbindelse med jobbsøkning eller arbeidstakers ønske om nye arbeidsoppgaver.

Prinsippet om at læring i liv og arbeidsforhold skal gi kompetanse (realkompetanse) og den enkeltes rett til å få dokumentert slik kompetanse, er nedfelt i Opplæringsloven. Voksne med rett til videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne uten rett kan også få tilbud om realkompetansevurdering, men må da betale en egenandel for dette.

Voksne som ønsker å få vurdert sin realkompetanse søker elektronisk på VIGO eller henvender seg til Karriere Troms

×