VIT - Virkemidler for FoU og Innovasjon i Troms

VIT er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Forskningsrådet. VIT inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og tilbyr en rekke virkemidler for å skape samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Målet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Troms.

Gjennom VIT tilbys følgende virkemidler: Kompetansemegling, forprosjekt i bedrift og personmobilitet. Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter i Troms som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

Mer informasjon om de ulike virkemidlene og prosjektets satsningsområder finnes på VITs nettside.

Mer informasjon om Forskningsrådets FORREGION-program finnes på Forskningsrådets nettside.

Søkerveiledning forprosjekt i bedrift

Forprosjekt i bedrift:

Forprosjekt i bedrift er et virkemiddel for bedrifter som ønsker å kjøpe inn forskningskompetanse til et utviklingsprosjekt i egen virksomhet. Tiltaket er rettet mot bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Bedrifter innen følgende næringer prioriteres: Marine ressurser, leverandørindustri, reiseliv og rom/jord.

Gjennom ordningen kan det søkes om inntil 200.000 kroner i støtte til innkjøp av forskningskompetanse. Bedriften må stille med minimum 50 % egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats. Minst 80 % av støtten til prosjektet skal brukes til kjøp av FoU-tjenester.

Bedrifter som ønsker å søke om forprosjektmidler må ta kontakt med kompetansemegler eller prosjektleder i VIT i forkant av søknad.

Kompetansemegleren kan bidra med å finne riktig forskningsmiljø og gi gode råd om utforming av prosjektet. Kontaktinformasjon til våre kompetansemeglere finnes på VITs nettsider.

Mer informasjon om forprosjekt i bedrift finnes på Forskningsrådets nettside.

Det er løpende søknadsfrist.

Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker

 

Søkerveiledning:

  1. Søker kontakter kompetansemegler eller prosjektleder i VIT for å diskutere prosjektet

  2. Søker oppretter og fyller ut en elektronisk søknad via utlysningen på Forskningsrådets nettsider. Søknaden har 3 obligatoriske vedlegg:
    1. Mal for prosjektbeskrivelse (maksimalt 5 sider)
    2. Mal for CV prosjektleder (maksimalt 4 sider)
    3. Egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte

Forskningsrådet sender søknadsdokumentene til fylkeskommunen som vurderer søknaden og innstiller den til bevilgning eller avslag. Basert på fylkeskommunens innstilling, bevilger eller avslår Forskningsrådet prosjektet. Fylkeskommunen informerer søker om vedtaket og sender bevilgnings- eller avslagsbrev.    

×