Skolekort for bruk i skoleskyssen

Troms fylkestrafikk utsteder skolekort til elever med rett til gratis skoleskyss.

Elever med nytt skolekort

 • Får utdelt nytt skysskort en av de første skoledagene og skal fungere fra første gangs bruk.
 • Hold skolekortet mot kortleser i 3 sekunder ved første gangs bruk, så nye data kan lastes inn på kortet.
 • Kortet SKAL avleses på kortleser i bussen hver skoledag.
 • Kortet gjelder for reise mellom bosted og skole, dvs. 2 reiser pr. dag.
 • Må du bytte buss underveis, vil det fortsatt bare bli belastet 1 reise (husk overgangstiden).
 • Skysskortet gjelder kun på dager du har undervisning. Med 190 skoledager og 2 reiser pr. dag gir det 380 reiser i kortet. Det er elevens ansvar å påse at antall reiser ikke er brukt opp før skoleåret er omme.
 • Skysskortet er personlig og kan ikke lånes ut eller gis bort til andre

Mistet eller ødelagt skolekort

 • Meld fra til skolen, som bestiller nytt skolekort. I de fleste tilfeller gis det ut midlertidig skyssbevis.
 • Nytt skysskort koster kr 50 for elever i 5. - 10. klasse. Gyldig kvittering for betalt gebyr må fremvises på skolen ved utdeling av nytt kort. Gebyrordningen gjelder ikke 1.-4. klasse.
 • Skysskort som har teknisk feil, eller det er problemer med avlesning på bussen, leveres til skolen. Skolen vil utstede midlertidig skyssbevis. Det utstedes ikke gebyr på 50 ,-.

Elever med skolekort fra tidligere år

 • Ta vare på skysskortet fra forrige skoleår.
 • Første dagen i nytt skoleår: hold kortet mot kortleser i minst 3 sekunder slik at nye data kan lastes inn på kortet.
 • Skysskortet skal brukes alle år du er skysselev, også dersom du bytter skole.

Misbruk av skolekort

Skolekort som misbrukes inndras og leveres tilbake til skolen.
Forfalskning av skolekort regnes som dokumentforfalskning og kan bli politianmeldt.

×