Skader og ulykker

Ulykker som medfører personskader er et stort folkehelseproblem. Hvert år får rundt 500 000 mennesker legebehandling etter ulykkesskader. Slike skader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år i Norge. Det påfører mange lidelser, og kan medføre varig men eller tidlig død. Og det koster samfunnet dyrt. 

Folkehelseloven stiller krav til oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og oversikt over skader og ulykker er en del av kravet.

I Ulykker i Norge - nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 - 2014, er et av delmålene å videreutvikle det lokale og regionale ulykkesforebyggende arbeidet. Det fremgår av Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19 (2014-2015) at strategien videreføres til 2018. 

Trygge lokalsamfunn – TL
Troms fylkeskommune har satset på skadeforebygging som en del av det regionale folkehelsearbeidet, og har valgt Trygge lokalsamfunn som modell og metode. I 2014 fikk fylkeskommunenn status som Trygt lokalsamfunn/Safe Community i henhold til kriterier fastsatt av WHO. Metoden baserer seg på kunnskapsgrunnlag, planlegging og samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Handlingsplanen Trygt Fylke legger føringer for det langsiktige regionale arbeidet. Fokusområder er:

  • eldresikkerhet
  • sikkerhet i naturbasert reiseliv
  • barn og unge
  • understøtte arbeidet i kommuner som ønsker godkjenning som Trygt Lokalsamfunn
  • fremskaffe bedre skadedata i samarbeid med UNN Tromsø, Harstad og Narvik

Partnerskap og nettverk 
Troms fylkeskommune samarbeider med Norsafety AS om prosjekter på regionalt nivå. Skadeforebyggende forum er en nasjonal møteplass for å diskutere og påvirke forebygging av skader og ulykker i Norge. Fylkeskommunen er medlem i forumet.

Kurs
Her finner du e-læringskurset Skadeforebygging og sikkerhet. Kurset er utviklet av Norsafety, og Troms fylkeskommune, Helsedirektoratet og Helse Nord RHF har bidratt til produksjonen.

×