Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er innført for å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Troms fylkeskommune bidrar med økonomiske midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Oppfølgingen av DKSS gjøres av avdelingen Kultur i Troms. Mer informasjon om ordningen finnes på www.kulturitroms.no

Målene for Den kulturelle spaserstokken er blant annet å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Tilbudet skal variere innenfor alle uttrykk. Ordningen skal bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet. Samisk og kvensk skal ivaretas.

Dersom en aktivitet er fullfinansiert ved DKSS-midler, skal det ikke tas billettinntekter av eldre.

Hver kommune har en egen kommunekontakt for ordningen. Den enkelte kommune, alene eller i samarbeid med andre kommuner kan søke fylkeskommunen om tilskudd. Midlene blir fordelt basert på følgende kriterier: 

  1. Fordelingsnøkkel som hensyntar antall personer over 67 år, geografiske avstander og kulturell infrastruktur.
  2. Søknadens innhold, dvs kvalitet og relevans i planlagt aktivitet jmf kriterier.

Kriterier for midler til Den kulturelle spaserstokken

Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling. Unntaksvis kan annen formidling benyttes.

Ulike sjangere og uttrykk skal være representert. Det bør over tid gjennomføres aktiviteter innenfor hele bredden av uttrykk.

Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt: Regionmuseer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.

Det forutsettes at eldre som er bosatt på institusjoner tilbys aktiviteter der hvor de bor.  Minst halvparten av aktivitetene legges til boinstitusjonene. Øvrige aktiviteter legges til arenaer der eldre lett har tilgang.

Hjemmeboende eldre skal gis mulighet til å delta. De skal gjøres kjent med aktivitetene, og det skal tilrettelegges slik at de kan delta. Transportkostnader for de som ikke på egen hånd kan sørge for transport, kan dekkes av midlene.

Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er generelle kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.

Midlene skal ikke benyttes til investeringer, utstyr, lønn til administrasjon eller til kompetanseheving.

Kultur i Troms tilbyr egne musikkproduksjoner til ordningen, og har også en egen bestillingsliste for et variert utvalg produksjoner publisert på www.kulturitroms.no.

Den kulturelle spaserstokken er en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening og Omsorgsplan 2015 fra Helse- og omsorgsdepart­ementet.

 

×