Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen. På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsa en av samfunnets viktigste ressurser.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Oversikt over regionale planer og strategier for Troms.

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 
Troms er programfylke for folkehelsearbeid i kommunene 2019-2024. Her finner du informasjon om ordningen, hvem som kan søke, tildelingskriterier og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. juni 2019.  

Ny folkehelsemelding
Våren 2019 la regjeringen fram Meld. st. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder:

  • tidlig innsats for barn og unge
  • forebygging av ensomhet
  • mindre ulikhet i helse.

Fylkeshelseundersøkelse i Troms og Finnmark 2019
I et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og Troms og Finnmark fylkeskommuner er nå Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2019 gjennomført. Rapport med resultater fra undersøkelsen forventes å foreligge i løpet av høsten 2019. 

×