Folkehelse i plan

Folkehelsearbeid er et tverrsektorielt ansvar. Gjennom planlegging kan en samordne virkemidler innen ulike fag- og forvaltningsnivå. Sentralt er prinsippet om helse i alt vi gjør.

Folkehelseloven vektlegger planlegging som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
Både kommuner og fylkeskommuner skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden og de positivt og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Oversiktene skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunale og regionale planstrategier. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Regional planstrategi – kunnskapsgrunnlaget
Oversikt over fylkeskommunens folkehelseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med regional planstrategi. Se Kunnskapsgrunnlaget for Troms 2015.

×