Planavdelinga

Det er sju medarbeidere i planavdelingen som har hovedfokus på planlegging og oppfølging av dette. I henhold til plan- og bygningloven §3-4 er fylkestinget regional planmyndighet og har dermed ansvaret for arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse. Planavdelingen har ansvaret for å koordinere dette arbeidet.

I tillegg skal planavdelingen sørge for planfaglig veiledning overfor kommunene samt bistand ved behov når det gjelder saker knyttet til plan- og bygningsloven. Vi skal ivareta regionale interesser og komme med uttalelser til plansaker i fylket.

En annen viktig oppgave for planavdelingen er etablering og ledelse av regionalt planforum i Troms. Utgangspunktet for regionalt planforum er pbl §5-3. Målet er å kartlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser.  

×