Næringsliv i Troms

Mesteparten av industrien i Troms er knyttet til havet. Oppdrettsnæringen er viktig for bosetting og økonomi. Jordbruk har fortsatt en sentral plass, men høyteknologiske og forskningsbaserte næringer vokser til. I byene er mange sysselsatt i servicenæringer og offentlig tjenesteyting.

Jordbruk

Sør i fylket har vi områder med lange jordbrukstradisjoner. Lengre nord blir det flere og flere kombinasjonsbruk. I senere år er det blitt vanligere å kombinere jordbruk også med annen næringsvirksomhet enn fiske. Geiter trives godt på de magre beitene langs fjellsidene. Mye av landets geitost kommer fra melka til de over 20 000 melkegeitene i fylket. Det tradisjonelle jordbruket er under omstilling, og bøndene utvikler tilleggsnæringer som reiseliv og produksjon av høykvalitets nisjeprodukter.

Fiske

Befolkninga i Troms har i uminnelige tider høstet av havets ressurser. Mye av næringsvirksomheten er fremdeles knyttet til havet. Antall fiskere er gått ned som følge av større og mer effektive fiskefartøy. Vi merker også at mange forbrukere er villige til å betale mer for sjømat av ypperste kvalitet . Her har vi lokale fortrinn vi vil ta vare på og videreutvikle.

Industri

Industrien i Troms er hovedsaklig knyttet til fiskeindustri og beslektede næringer. Innen fiskeri og havbruk er utvikling, forskning og og kompetanseheving store satsingsområdet i årene fremover.

Nye næringer

Fag- og forskningsmiljøet i Tromsø spiller en viktig rolle i forhold til ny næringsvirksomhet i fylket. Kompetanse og forskning har gitt grobunn for utvikling innenfor marin bioteknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, jordobservasjon, satellittovervåkning og romfart.
Marin bioteknologi er et satsingsområde med stort potensial. Næringslivet i Troms blir stadig mer integrert i den globale økonomien, noe som har sammenheng med at de nye næringene langt på vei er eksportnæringer. Dermed blir næringslivet i stadig større grad avhengig av globale markeder og internasjonale konjunkturer.

×