Midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fylkeskommunen forvalter midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket og er del av Jordbruksavtalen.

Bruk av midlene skal forankres i Regional plan for landbruk for Troms 2014-2025 med tilhørende Handlingsprogram 2014-2017, og fylkeskommunens øvrige strategier og plandokument.

Prioriterte områder for ordningen basert på fylkesrådets vedtak i sak 59/10 og tildelingsbrev fra Landbruks- og Matdepartementet 2019 er:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og garterutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

Retningslinjer for ordningen finnes her.

Midlene lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2019

Ved behandling av søknadene så kan søknader her bli vurdert opp mot søknader over Utrednings- og tilretteleggingsmidler i landbruket fylkesmannen i Troms forvalter, og motsatt.

Søknader om støtte skal skje elektronisk på www.regionalforvaltning.no. For å komme direkte til støtteordningen for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket klikk her.

 

Disponering av midler - Rekruttering og kompetanseheving i landbruket Troms 2019.

Prosjekt

Søker 

Tilskudd

Rekruttering

 

 

Rekrutteringsprosjekt - Naturbruksutdanning på Senja vgs - grønne fag

Senja vgs/

Troms landbruksfaglige senter

379 000

Søknad om tilskudd til studietur Vg3 Landbruk på Senja videregående skole

Senja vgs/

Troms landbruksfaglige senter

50 000

Skolehagekurs for lærere - Utvikling av Nordnorsk skolehagelag

Stiftelsen Holt 4H læringstun

80 000

Kompetanseheving

 

 

Samlesøknad 2018/2019

Senja vgs/

Troms landbruksfaglige senter

90 000

Bondevelferd  -  et kinderegg

Troms Bonde- og Småbrukarlag

80 000

Markdager, fagmøter og landbrukskafèer 2019

Norsk Landbruksrådgiving

Nord Norge

40 000

Fagsamling for potetprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark

Produsentorganisasjonen

OTTAR

60 000

Dyrking av poteter, grønnsaker og bær

Storfjord kommune

38 000

Markdager i bær 2019

Norsk Landbruksrådgiving

Nord Norge

20 000

Fagtur jordbær 2019

Norsk Landbruksrådgiving

Nord Norge

30 000

Landbruksbasert reiseliv i Storfjord.

Storfjord kommune

31 000

Sum totalt

 

898 000

Fylkesråd for kultur og næring behandlet 14.mai 2019 i tråd med fullmakt søknadene om støtte over ordningen Rekruttering- og Kompetanseheving i landbruket og hvor søknadsfristen var 1. mars 2019. Følgende søknader ble innvilget støtte:

Prosjektene bidrar til rekruttering til landbruksutdanning på videregående skole og at ungdommen får bedre kjennskap til yrkesmuligheter i landbruket. Kompetanse­hevingstiltakene som får støtte bidrar til kompetanse­heving innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket i Troms.

×