Fylkesplan

Fylkestinget vedtok i sak 57/14 «Fylkesplan 2014-2025». Formålet med fylkesplanen er få etablert et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke.

Gjennom mål og strategier trekker fylkesplanen opp langsiktige utviklingsstrategier, angir prinsipper og legger føringer for prioriteringer av innsats. Fylkesplanen vil ligge til grunn for samarbeid og samvirke mellom sentrale utviklingsaktører i fylket.

Fylkesplanen skal som regional plan, jf. pbl § 8-2, legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (fylket).

Fylkesplanen har, i tillegg til arealpolitiske retningslinjer, fire gjennomgående tema:

  • Nordområdene inklusive næringsstrategier
  • Kompetanse
  • Senterstrategi
  • Folkehelse

Handlingsprogrammet for fylkesplanen for 2015 består av strategiene under de ulike kapitlene i fylkesplanen. Det er lagt vekt på å utforme strategiene slik at det ikke er nødvendig med en fullstendig revidering hvert år. Senere rulleringer vil utarbeides som egne dokument, hvor de strategiske føringene på næringsrettede virkemidler utgjør et eget kapittel og også har funksjon som RDA-program. Fylkesplanens handlingsprogram erstatter fra 2015/16 dagens fireårige regionale utviklingsprogram (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-2013).

Fylkesrådet vil søke å koordinere rulleringen av handlingsprogrammet for fylkesplanen med rulleringene for de øvrige regionale planene og strategiene som utarbeides etter Regional planstrategi for Troms 2012-2015, slik at prosessene blir mest mulig oversiktlig for partnerskapet og andre. Arbeidet vil koordineres med økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen.

 

Landskapsfoto

×