Reguleringsplaner - oppstart

For å få til effektive planprosesser bør et godt arbeidsopplegg og tidlige avklaringer av utredningsbehov og ev. konflikter legges til grunn. Sektormyndighetene blir oftest først kjent med et planarbeid gjennom oppstartsvarsel, som regel innsendt fra privat aktør/konsulent. Et informativt varsel bidrar til at vi kan gi gode tilbakemeldinger og innspill:

  • Avdekke mulige konflikter tidlig
  • Gi relevant informasjon som angår planoppgaven
  • Gi faglige råd – veiledning til det videre arbeid
  • Fremme krav om utredninger og undersøkelser (kulturminner, grunnforhold, støy mm)
  • Signalisere ønske om å medvirke/bidra mer konkret i planarbeidet

I plan- og bygningslovens § 12-8 omtales oppstart av reguleringsplanarbeid. 01.01.2018 trådte forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven i kraft. Her handler §§ 1-5 om oppstartsfasen og utdyper loven. Her omtales krav til innhold i planinitiativ, gjennomføring, innhold og referat fra oppstartsmøte samt anledningen for kommunen til å stoppe et planinitiativ. I tillegg omtales kunngjøring og varsling, der planinitiativ og referat fra oppstartmøte skal følge med.

Under følger en sjekkliste med kommentarer som angir hvilken informasjon vi forventer å få ut av varslingsbrevet med planinitiativ og referat fra oppstartsmøte:

 

Lokalisering og planavgrensning - navn på plan

Varselet må inneholde kartfesting av planområdet slik at berørte myndigheter raskt kan se hvor tiltaket befinner seg. Her bør man heller ta med for stort område enn for lite. Dersom planområdet senere blir utvida, kan man risikere å måtte restarte hele prosessen fordi nye interesser blir berørt.

Planavgrensninga skal angis, og dette bør gjøres på et rimelig detaljert bakgrunnskart. Størrelse på planområdet bør også angis. Planavgrensning legges inn i kommunens planregister innen kunngjøring av varselet. Digital planavgrensning sendes Kartverket v/ plantromso@kartverket.no i SOSI-format for innlegging i regional høringsbase senest ved kunngjøring, men helst noen dager før.

Det er viktig at planen blir tildelt en unik planID på oppstartsmøtet og at den knyttes til planen i kommunalt planregister og i digital planavgrensning som sendes Kartverket. Det anbefales å benytte <årstall><løpenummer> for planID, eks. 2018001.  

Dagens bruk og forhold til gjeldende (overordnede) planer

Dagens bruk av området bør angis, slik at en enklere kan vurdere hvilke endringer (konsekvenser) det varslede planarbeidet kan medføre. Angi også hvilke planer som gjelder (kommuneplan/-delplan, områderegulering, eldre reguleringsplaner som skal erstattes). 

Hensikt med planarbeidet – virkninger av plan

Det bør angis hvilke arealformål det skal planlegges for, og også omfanget av tiltak. I den grad man kan si noe om dette på varslingstidspunktet, er det nyttig å få med spesielle interesser som berøres, om planen antas å utfordre statlige/regionale føringer. Hensikten er at man tidlig kan avdekke og løse ev. konflikter.

Konsekvensutredning og planprogram?

Det bør framgå av varselet hvilke konkrete vurderinger som er gjort og lagt til grunn for om planen kommer inn under forskrift for konsekvensutredninger eller ikke. NB: Ny KU-forskrift fra 1. juli 2017. Her minner vi også om det generelle kravet i PBL § 4-2: Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Planprosess og medvirkning - saksgang

Varselet skal angi hvordan det legges til rette for medvirkning, jfr. PBL § 5–1: Jfr. den nye forskriften skal en i oppstartsmøtet også vurdere om planarbeidet er av en slik kompleksitet at drøfting i regionalt planforum kan være aktuelt.

Andre vedlegg

Forslagsstiller bør gjøre en vurdering på hva som for øvrig er relevant å legge ved i varslingsfasen. Konkrete forslag til løsning av planoppgaven er ofte nyttige, dersom de foreligger på varslingstidspunktet.

Kontaktinformasjon og oversendelse

Varselet må oppgi kontaktinformasjon for spørsmål (tlf) og innspill. Det er ingen regler som gjelder frist for innspill til planvarsling, men i løpet av 3-4 uker kan det vanligvis gis et godt og samordna svar på varselet.

Hele varselet, inkl. vedlegg eller tydelig informasjon om hvor vedlegg er tilgjengelig, skal oversendes til berørte offentlige organer og andre interesser. (PBL 12-8). Vi foretrekker elektronisk oversendelse. Dette er det raskeste, og kvaliteten på dokumentene reduseres ikke gjennom skanning. Når adresselista er vedlagt, kan vi tipse dere om det mangler noen på lista.

×