Vold og trusler

Beskrivelse av arbeidsgivers og ansattes ansvar i forbindelse med vold og trusler på arbeidsplassen.

Krav til arbeidsgiver og ansatte

Risiko for å oppleve vold eller trusler på arbeidsplassen medfører ekstra plikter for arbeidsgiver og ansatte. Arbeidsgiver har blant annet ansvar for å jobbe med forebyggende tiltak i samarbeid med de ansatte. Informasjon og opplæring er sentralt, samt et fungerende avvikssystem. Dette kan dere lese mer utførlig om i Veileder om vold og trusler på arbeidsplassen, som Arbeidstilsynet har laget. Veilederen er utformet med tanke på virksomheter hvor vold og trusler er en påregnelig del av arbeidet (omsorgsyrker, fengsel og annet). Merk at arbeidsgiver også i disse tilfellene har ansvar for å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø med beskyttelse mot vold og trusler (AML§4-3).

Sjekklister

BHT-tjenesten har oppsummert anbefalingene og kravene til arbeidsgiver i en sjekkliste («Sjekkliste trusler og vold på arbeidsplassen TFK.pdf»), som kan være til hjelp i arbeidet. Arbeidsgiver må i samarbeid med ansatte vurdere i hvilken utstrekning innholdet i sjekklisten er relevant for arbeidssituasjonen hos dere, og dimensjonere tiltakene deretter.

O.G. Lillevik og L. Øien har laget sjekklister som også være nyttige å bruke i arbeidet rundt vold og trusler. Lillevik og Øien har jobbet mye med utagerende atferd i skolen, og bruk av sjekklistene på internett er avklart med dem. Merk at det kan være krav i Troms fylkeskommunes retningslinjer rundt avvikshåndtering og melding av yrkesrelaterte skader, som Lillevik og Øiens sjekklister ikke ta høyde for.

Retningslinjer

Følgende retningslinjer for håndtering av avvik og skader er utarbeidet på overordnet nivå i Troms fylkeskommmune:

Disse retningslinjene er noe overlappende men omhandler likevel ulike ting: Det første skjemaet omhandler avvik/uønskede hendelser generelt (inkludert skader), mens det andre mer spesifikt går på hva man må gjøre ekstra når skader, nestenulykker og yrkessykdom har oppstått.

Begge er relevante i forhold til mulig voldelig atferd, siden man både må få oversikt over/følge opp avvikene, og vite hvordan følger opp eventuelle skader og nestenulykker.

Skjema for å melde 1) Avvik og 2) Skade

Man kan bruke ulike typer skjemaer for å melde avvik/uønsket hendelse. Nedenfor ser dere et eksempel utarbeidet på overordnet nivå i fylkeskommunen. Siden dokumentene er i pdf-format, må dere enten lage papirutskrifter eller gjøre det om til word for å bruke dem.

Mer rundt bruken av skjemaene finner dere i retningslinjene nevnt ovenfor.

×