Regionalt planforum

Utgangspunktet for regionalt planforum er plan- og bygningsloven § 5-3. Regional planmyndighet har ansvar for planforumets ledelse og sekretariat. Planforum arrangeres ca. en gang i måneden.

Formål

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Regionalt planforum skal bidra til:

 • å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i forbindelse med regionale og kommunale planer
 • å tilrettelegge for gjensidig informasjon, drøfting og samstemt praksis
 • å fremme mer effektivt planarbeid
 • å forebygge konflikter i arealplaner
 • å styrke planlegging som verktøy for samfunnsutvikling.

Hva slags planer?

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, gjerne i oppstartsfasen og helst før forslag til plandokumenter er klare for politisk behandling. Det kan også være nyttig å drøfte samme plan flere ganger gjennom planprosessen. Planforum er en nyttig arena for større planer og planer som berører flere interesser.

Saker som kan drøftes i planforum:

 • kommunal og regional planstrategi
 • regionale planer, kommuneplaners samfunns- og arealdel
 • område- og detaljreguleringsplaner
 • kommunedelplaner

Deltakere

Regionale organ med innsigelsesrett er deltakere i planforum. Kommunene deltar med administrativt og politisk nivå etter eget ønske. Kommunene kan også be om at spesielle fagorgan møter i den aktuelle plansaken. Tiltakshaver/konsulenter kan delta sammen med kommunen.

Følgende myndigheter innkalles fast til planforum og møter i de saker/møter der det er relevant:

 • Fylkesmannen i Troms (inkludert reindriftsforvaltningen)
 • Troms fylkeskommune
 • Fiskeridirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • NVE
 • Forsvarsbygg
 • Sametinget
 • Statens kartverk
 • Avinor
 • Mattilsynet
 • Direktorat for mineralforvaltning
 • Bispedømmerådet
 • Statsbygg

Rutiner

Kommunen kan melde inn saker fortløpende, minimum 3 uker før ønsket møtedag. Ring eller send en e-post! I tillegg til relevante dokumenter og vedlegg ønsker vi et forventningsnotat til møtet. Her presenteres bakgrunn og problemstillinger som ønskes drøftet/spørsmål til planforum. Hensikten er å sikre at riktige myndigheter deltar, samt at alle møter godt forberedt slik at møtet blir effektivt og nyttig for alle som deltar. Frist for forventningsnotat/vedlegg er tirsdag 2 uker før aktuell møtedag. Dokumenter legges ut under sakslister, dokumenter og referater. 

 

×