Hjelpemidler

Bruk av hjelpemidler til eksamen er regulert i Forskrift til opplæringslova § 3 - 31 og må ikke forveksles med § 3 - 32 som omhandler særskilt tilrettelegging av eksamen. Bestemmelsene gjelder sentralt gitt og lokalt gitt eksamen for elever, privatister og praksiskandidater samt lærlinger. Lokale retningslinjer for eksamen inneholder også bestemmelser om bruk av hjelpemidler.

Nytt høsten 2018

I våre rammeverk og i leselistene framgår det at notater med mer, fra forberedelsen kan tas med til eksaminasjonen. Dette materiellet er ment brukt kun under presentasjonen. Vi vil derfor presisere at notater med mer, må legges bort under den uforberedte delen av eksamen.

Denne informasjonen vil etter hvert, også bli lagt til i retningslinjene og i rammeverk og leselister.

Muntlig eksamen

I forberedelsen til muntlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt Internett og kommunikasjon med andre. Av dette følger at smartklokker eller andre tekniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon, ikke er tillatt. Under selve eksamineringen er kun det utdelte notatarket tillatt som hjelpemiddel.

Skriftlig eksamen

For sentralt gitte skriftlige eksamener, kan du søke opp tidligere gitte eksamensoppgaver på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, der det på side 2 i oppgaveteksten, vil framgå hvilke hjelpemidler som er tillatt.

På nettsidene til Vigo IKS finner du en oversikt over tillatte hjelpemidler på lokalt gitt skriftlig eksamen. Du må bestille passord og logge inn på http://www.vigoiks.no/access/login?id=2165&url=/eksamen/tidligere-gitte-eksamensoppgaver for å kunne laste ned oppgaver.

Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt der det er uttrykkelig nevnt i oppgaven (eller forberedelsesdelen), eller hvor det er gjort vedtak om særskilt tilrettelegging som krever bruk av hodetelefoner under eksamen.

Åpent Internett i utvalgte fag

I følgende fag vil Internett være åpent fra og med våren 2018:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om kandidater har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillat med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettside

Nettbaserte hjelpemidler

Fra og med våren 2017 er det obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen. Skoleeier skal også sikre at alle elever og privatister får tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene. Se https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nettbaserte-hjelpemidler--skoleeiers-ansvar/

Elever og privatister i Troms fylkeskommune skal på skriftlig eksamen ha tilgang til nettressurser som er angitt i tabellene under.

1) Skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram (felles for hele landet)

Nettressurs Nettadresse
Allkunne http://allkunne.no/
Bioteknologirådet http://bioteknologiradet.no/
Brønnøysundregistrene http://brreg.no/
FN - Globalis http://fn.no/
LEXIN ordbøker http://lexin.udir.no/
Lovdata http://eksamen.lovdata.no/
NDLA https://ndla.no/
Norges bank http://norges-bank.no/
Norsksidene http://norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt http://nupi.no/
Psykologi tidsskrift http://www.psykologtidsskriftet.no/
Regjeringen http://regjeringen.no/no/id4/
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript http://w3schools.com/
Språkrådets ordbøker http://sprakradet.no/
Store norske leksikon https://meta.snl.no/Store_norske_leksikon_p%C3%A5_eksamen
Skriveverktøy http://writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå http://ssb.no/
Stortinget http://www.stortinget.no/no/

 

Samiske og finske ressurser

Nettressurs Nettadresse
Ordbok – Sørsamisk http://baakoeh.oahpa.no/
Læringsstier -Sørsamisk http://kuvsje.oahpa.no/
Nordsamisk ordbok http://sanit.oahpa.no/
Finsk ordbok https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80
Finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
Finsk ordbok http://sanakirja.org/

2) Nettressurser knyttet til lokalt gitt skriftlig eksamen i Vigo IKS/landssamarbeidet, og til sentralt gitt eksamen med lokal sensur for de forskjellige utdanningsprogrammene.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Elektrofag

Nettressurs

Nettadresse
BaneNors nettsider https://trv.banenor.no/

 

Helse og oppvekst

Nettressurs Nettadresse
Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/
Norsk helseinformatikk https://nhi.no
Felleskatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin

 

Teknikk og industriell produksjon

Nettressurs Nettadresse
Sjøfartsdirektoratet https://www.sjofartsdir.no/

 

Studieforberedende utdanningsprogram

Musikk, dans og drama

Nettressurs Nettadresse
Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no/

 

Medier og kommunikasjon

Nettressurs Nettadresse
Norsk presseforbund http://www.presse.no/

3) Spesielt for Troms/Lisensbaserte nettressurser

Nettressurs Nettadresse
Clarify (lisens*) https://www.clarifylanguage.com/
Folk og forsvar (leksikon) http://www.folkogforsvar.no/leksikon
Språkrådet http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Om-oss/om-nettordbokene/

 

Vær oppmerksom på følgende:
Om en nettside blir utilgjengelig under eksamen, så vil dette ikke bli regnet som formell feil. 
Vår anbefaling er derfor at du laster ned på datamaskinen din, alt det du tror du vil trenge på eksamensdagen.

Det er ikke tillatt å besøke andre nettsider enn de som finnes i listen over. Det er heller ikke tillatt å kommunisere med andre personer. Dermed er smartklokker eller andre tekniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon, ikke tillatt. For å få tilgang til disse nettstedene, må du koble deg til trådløs-nettet i eksamenslokalet. Les mer om dette på siden som heter Bruk av datamaskin.

* Elever har lisens til Clarify gjennom sin skole, mens privatister selv må holde egen lisens.

 

×