Samarbeidsavtale mellom Statskog SF og Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune og Statskog har siden 2006 hatt samarbeidsavtale for styrking av arbeidet med næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv i kommuner der Statskog er grunneier. Avtalen ble 3.2.2015 forlenget til å gjelde for perioden 2015-2017 og finnes her.

Formål med samarbeidsavtalen er å bidra til næringsutvikling og økt folkehelse innenfor områdene:

  • Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging og stimulering for friluftsliv.
  • Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt.
  • Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet
  • Prosjekter som støtter bygdeutvikling.
  • Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon.
  • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet.
  • Prosjekter innenfor mineral og naturstein.

Søknad om støtte skjer gjennom www.regionalforvaltning.no over støtteordningen "Statskog/Troms fylkeskommune"

Statskog SF forplikter seg til å sette av 1 million kr hvert år i avtaleperioden mens Troms fylkeskommune bidrar med utviklingsmidler innenfor årlige disponible rammer.

Midlene forvaltes i tråd med retningslinjer som gjelder for fylkeskommunalt næringsfond.

×